Bezpečnost se setkává s kompetentností

Testery na částečné výboje

Detekování vady ve vinutí ještě předtím než se projeví - s testerem částečných výbojů od SPS electronic to lze.

S testerem částečných výbojů od SPS electronic můžete odhalit závady ve vinutí, které se nedají rozpoznat samotnou rázovou zkouškou. Přístroj na částečné výboje PD 4000B by měl být vždy první volbou pro zajištění kvality vinutých dílů.

V krátkosti: Co je měření částečných výbojů?

I když ještě nedošlo k úplnému poškození izolace, části izolace již vykazují poškození. Tyto částečné výboje je tedy potřeba měřit. Částečné výboje lze měřit pomocí antény, anebo pomocí vazebního členu, který je vestavěn do zkušebních kabelů. Vysokofrekvenční měření a filtrační technologie umožňuje, že je systém extrémně odolný proti rušení. Test částečných výbojů je tedy velmi vhodný pro použití ve výrobě. Test částečných výbojů vinutí statorů je provádí pomocí aktivní mikrovlné antény. U měření částečných výbojů plně zkompletovaného motoru se používá speciální vazební člen ve vedení. Obě měřící metody lze použít samostatně, anebo je vhodně kombinovat.

Přístroj na měření částečných výbojů PD 4000B od SPS electronic využívá aktivní mikrovlnou anténu.

Technické pozadí

V posledních letech se ukázalo, že elektrické stroje jsou stále více řízeny pomocí PWM invertorů. Díky této technologii dochází k vyšším napěťovým špičkám, které se mohou projevit jako částečné výboje a mohou podstatně zkrátit životnost stroje.

Částečné výboje nejsou kontinuální proces. Výboje se projeví pouze při překročení nějaké hodnoty napětí (vstupní napětí = PDIV) a po hysterezi, na sníženém napětí je tento efekt znovu ukončen (výstupní napětí = PDEV). Tyto hodnoty napětí jsou typické a lze je proto považovat za vlastnost kvality. Výboje s velmi strmými špičkami napětí generují rušení v širokofrekvenčním pásmu od 50 MHz do 3 GHz a výše. Tyto signály je možné oddělit kapacitně nebo induktivně kabelem (zkušebními linkami). Užitečné signály jsou tlumeny zkušebním vedením a oddělením. Při překročení hranice 400MHz, byly dosaženy metrologické hranice. Výhodou tohoto získávání signálu z vedení je, že může být otestován i uzavřený výrobek (jako například kompletní motor) a měřený signál není ovlivněn externími vlivy.

Dalším způsobem jak detekovat částečné výboje je použití mikrovlné antény. Tato anténa musí být aktivní, stejně jako vysokofrekvenční signály musí být připojeny přímo k anténě, aby se vyhodnocovací jednotka připojila pomocí kabelu. Aby bylo možné potlačit signály, které nejsou vhodné, musí tento koncept použít úzkopásmové filtry. Pro otevřená DUT (cívky, statory, rotory, atd.) nabízí toto řešení lepší výsledky.

Samozřejmě je možná i kombinace obou způsobů pro zlepšení potlačení rušivých signálů, které se vyskytují ve výrobní lince. Měření lze využít, jak u vysokonapěťového testu, tak i u rázové zkoušky.

Koncept

Přístroj na částečné výboje PD 4000B lze použít i samostatně. Stávající hardware a softwarová rozhraní umožňují přímý provoz s vysokonapěťovými testery a rázovými generátory. Pokud je přístroj PD4000B integrován do syokonapěťového testu je vždy použita 4 vodičová technologie. Vysoké napětí se měří bez potenciálu přímo na DUT a je možná jako měřená hodnota, i jako hodnota fázového signálu.Kombinace přístrojů poskytuje kompletní systém pro měření částečných výbojů při zkouškách vysokým napětím a rázových zkouškách, zkouškách vysokým napětím, měření izolace a rázové zkoušce. Samozřejmě, že všechny komponenty jsou plně elektronické a mohou být použity po celém světě díky širokému rozsahu napájecího napětí.

Další významnou výhodou přístroje PD 4000B jsou jeho dva nezávislé měřící kanály. To umožní kombinaci různých metod pro získání měřícího signálu. Kanály mohou být použity pro dynamické měření napětí, které je aplikováno na DUT. Mikrovlná plochá anténa MW 40 má aktivní, extrémně úzkopásmový filter s centrální frekvencí 1.57 GHz. Tento koncept má i tu výhodu, že na jeho frekvenci není žádný rušivý signál, jako je tomu např. u frekvencí GPS po celém světě.Dále jsou všechny tyto komponenty dostupné za nízkou cenu. Všechny aktivní sensory jsou připojeny do přístroje koaxiálním kabelem. Délka kabelu nezpůsobí žádný problém.

 

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Všechno v jednom!

Multifunkční

Potřebujete více testů v jednom přístroji?

K multitesterům

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: